22
Wtorek
Listopad
godz. 10:00

Festiwal Afirmacji „Żyć mocniej…?”: 20. Rocznica działalności Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej TOTU – „Tożsamość jako wewnętrzne centrum organizacji zdrowia psychicznego i życia w trzeźwości – śląska tożsamość w procesie zdrowienia”- konferencja.

20 lat w życiu instytucji to dostatecznie dużo, aby mówić o jej tożsamości i specyfice. Ośrodek TOTU został powołany w 2002 r. w Tarnowskich Górach jako oferta pomocy dla tych, którzy znaleźli się w osobistym kryzysie spowodowanym m.in. używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz innymi zaburzeniami psychicznymi.

Zasięg działania ośrodka miał być lokalny, co oznaczało to, że instytucja ta musiała wykazać się nie tylko wiedzą na temat powstawania mechanizmów zaburzeń psychicznych i sposobów ich leczenia, ale również – a może przede wszystkim – musiała uznać, że zasobem w procesie zdrowienia swoich pacjentów jest ich tożsamość, powiązana z lokalną kulturą i tradycją, czyli ze Śląskiem.

Stan zdrowia psychicznego znajduje wiele definicji w zależności od tego kto ją tworzy. Lekarze będą w tej definicji akcentować brak objawów choroby, socjolodzy zdolność do przestrzegania zasad społecznych, a np. nauczyciele zdolność do uczenia się.

Bez wątpienia ten wewnętrzny stan równowagi, którą umownie nazywamy zdrowiem podlega ciągłym zakłóceniom tak zewnętrznym jak i wewnętrznym, które poprzez swoje zachowania, korygujemy dążąc do tego co sami uznajemy jako optymalny dobrostan.

Postępowanie to, jest rezultatem działania wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dziecko i nastolatek poddają się w dużym stopniu naciskom zewnętrznym – pozytywnym lub negatywnym ¬– ze strony rodziców, szkoły, parafii, grupy rówieśniczej, środków przekazu, dominującej mody i mentalności. Człowiek dorosły kieruje się w swoim zachowaniu i w swoich decyzjach głównie tym, co można nazwać świadomością własnej tożsamości.

Gdy człowiek nie jest w wystarczającym stopniu świadomy samego siebie, kiedy jego tożsamość jest rozmyta, kiedy nie jest świadom swoich możliwości i ograniczeń, swoich aspiracji i pragnień, swoich potrzeb i zobowiązań, wtedy zaczyna postępować w sposób niekonstruktywny, i w konsekwencji krzywdzi samego siebie oraz innych ludzi. Osiągnięcie dojrzałej tożsamości jest podstawowym warunkiem rozwoju człowieka i jego zdrowia psychicznego, gdyż tożsamość to centralna struktura naszej osobowości, która w decydującym stopniu wpływa na nasze zachowanie, na naszą hierarchię wartości, a także na nasz sposób przeżywania samego siebie oraz naszych kontaktów ze światem zewnętrznym.

Uroczystość 20-lecia TOTU będzie okazją do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego poddamy weryfikacji tezę, że śląska tożsamość, jeśli ją w sobie znajdujemy, pomaga zdrowieć i pomaga przetrwać tak wewnętrzne jak i zewnętrzne kryzysy.

Naszymi gośćmi będą Ryszard Chłopek – certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Marcin Melon – dziennikarz, nauczyciel, działacz społeczny, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz edukacji regionalnej „Silesia Schola”, Gabriel Tobor – polski nauczyciel i samorządowiec, autor śląskiego tłumaczenia Nowego Testamentu na podstawie Biblii Jakuba Wujka – „Nowego Testamyntu po ślonsku”, który ukazał się w 2017 roku oraz Jarosław Gliszczyński – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i wiceprzewodniczący Polskiego Instytutu Psychodramy, a także kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii.

Bezpłatne wejściówki

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Фестиваль афірмації ,,Жити сильніше…?”: 20-річчядіяльноті Тарногурського Центру Терапії Залежностей, Профілактики та Допомоги Психологічної TOTU – ,,Ідентичність, як внутрішній центр психічного здоров’я та тверезої організації життя – шльонська ідентичність у процесі одужання

20 років життя закладу достатньо, щоб говорити про його самобутність та специфіку. Центр TOTU був заснований у 2002 році в Тарновських Гурах як пропозиція допомоги тим, хто опинився в особистій кризі, викликаній, зокрема, вживання психоактивних речовин, поведінкові залежності та інші психічні розлади.

Діяльність центру мала бути локальною, а це означало, що установа мала продемонструвати не лише знання про механізми формування психічних розладів та методи їх лікування, а й – чи, можливо, найголовніше – визнати, що ресурс у процес одужання пацієнтів – це їхня ідентичність, пов’язана з місцевою культурою та традиціями, тобто зі Шльонськем.

Психічне здоров’я має багато визначень залежно від того, хто його створює. У цьому визначенні лікарі наголошуватимуть на відсутності симптомів хвороби, соціологи на здатності дотримуватись соціальних правил, а наприклад вчителі на здатності вчитися.

Безсумнівно – внутрішній стан рівноваги, який ми називаємо здоров’ям, піддається постійним порушенням, як зовнішнім, так і внутрішнім, які своєю поведінкою коригують те, що ми вважаємо оптимальним благополуччям.

Ця процедура є результатом багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів. Діти та підлітки значною мірою піддаються зовнішньому тиску – позитивному чи негативному – з боку батьків, школи, парафії, групи однолітків, ЗМІ, панівної моди та менталітету. Доросла людина у своїй поведінці та рішеннях керується головним чином тим, що можна назвати усвідомленням власної особистості.

Коли людина недостатньо усвідомлює себе, коли її особистість розмита, коли вона не усвідомлює своїх можливостей і обмежень, своїх прагнень і бажань, своїх потреб і обов’язків, тоді вона починає діяти неконструктивно і, як наслідок, завдавати шкоди собі та іншим людям. Досягнення зрілої ідентичності є фундаментальною умовою для людського розвитку та психічного здоров’я, оскільки ідентичність є центральною структурою нашої особистості, яка вирішальним чином впливає на нашу поведінку, нашу ієрархію цінностей, наш спосіб сприйняття себе та наших контактів із зовнішнім світом.

Святкування 20-річчя TOTU стане нагодою взяти участь у дискусійній панелі, під час якої ми перевіримо тезу про те, що шльонська ідентичність, якщо ми знаходимо її в собі, допомагає відновитися та допомагає пережити як внутрішні, так і зовнішні кризи.

Нашими гостями будуть Ришард Хлопек – сертифікований супервізор Польського Психологічного Товариства, Марцін Мелон – журналіст, викладач, громадський діяч, засновник і голова Асоціації Регіональної Освіти «Silesia Schola», Габріель Тобор – польський вчитель і місцевий урядовець, автор Сілезького перекладу Нового Заповіту на основі Біблії Якуба Вуйка – ,,Новий Заповіт Шльонською мовою”, який був опублікований у 2017 році та Ярослава Гліщинського – клінічного психолога, психотерапевта та супервізора психотерапії, президента Шльонської Асоціації Психотерапевтів та віце-президента Шльонського Товариства Психотерапевтів і президента Польського Інституту Психодрами, а також керівник Шльонської Школи Психотерапії

Безкоштовні квитки

Проект фінансується Мерією Міста Тарновських Гур.

  • Spotkanie
  • Sala widowiskowa
  • Dorośli
  • Wstęp wolny

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt