Deklaracja dostępności Tarnogórskiego Centrum Kultury

Wstęp deklaracji

Tarnogórskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.tck.net.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.tck.net.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Adres:
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Jana III Sobieskiego 7
Telefony +48 32 285 27 34
E-mail: biuro@tck.net.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.12.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Tarnogórskie Centrum Kultury i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.tck.net.pl

Strona internetowa www.tck.net.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169).

Strona www.tck.net.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA.

Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stronie są możliwe do odnalezienia i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny).

Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.

Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści.

Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1.

Wszystkie pliki multimedialne są dostępne lub udostępniane w postaci alternatywnej.

Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne.

Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 28 października 2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Danuta Woźnica
e-mail: dostępnosc@tck.net.pl
Telefon: +48 32 285 27 34, wew. 25

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek TCK ul. Jana III Sobieskiego 7

Budynek TCK przy ul Jana III Sobieskiego 7 posiada trzy kondygnacje.

Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz wejście boczne od ul Strzeleckiej .

Do wejścia głównego  prowadzą schody wyposażone w poręcz oraz w platformę dla niepełnosprawnych.

Wejście boczne przeznaczone jest do wjazdu z wózkami dziecięcymi.

Przy budynku (od strony ul. Strzeleckiej)  zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczenie się pomiędzy kondygnacjami.

 Na parterze oraz na I piętrze budynku  ubikacje są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W sali widowiskowej oraz w sali kameralnej wyznaczone są miejsca na wózki inwalidzkie. 

W recepcji budynku zamontowano pętlę indukcyjną.

Na wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Istnieje możliwość porozumienia się z pracownikami recepcji w języku w PJM.

W holu przy wejściu głównym znajduje się plan tyflograficzny budynku.

Budynek TCK Opatowice ul. Pastuszki 9

Budynek jednokondygnacyjny.

Wejście do budynku z poziomu gruntu wyposażone w poręcz i podjazd.

Przy budynku zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystujących.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

Na wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W holu przy wejściu znajduje się plan tyflograficzny budynku.

TCK Repty Śl. ul. Witosa 61

Pomieszczenia TCK Repty Śl. znajdują się na 1 piętrze budynku wielofunkcyjnego.

Na piętro prowadzą schody z poręczą.

Do budynku można wejść z psem asystujących.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W TCK Repty Śl. znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

Na wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Deklaracja w wersji pdf:

TCK w Opatowicach

ul. Pastuszki 9,
42-680 Tarnowskie Góry,
48 608 869 464

TCK w Reptach Śląskich

ul. Witosa 61,
42-603 Tarnowskie Góry,
+48 515 762 441
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.
Kup bilet Kup bilet Kontakt Kontakt